உண்மையான கவிஞன் ஒருவன் ஒரு தனி உணர்வை ஆழமாக வெளிப்படுத்துவதில் வெற்றியடைந்துவிட்டால், விளக்க முடியாத வகையில், அது எல்லா மனிதர்களுக்கும் உரிய பொது உணர்வாகிவிடுகிறது. ஆனால் எல்லா மனிதர்களுக்கும் உரிய உணர்வுகளை ஒரு கவிஞன் வெளிப்படுத்த முனைந்தால், அவனால் தூக்க முடியாத அந்தப் பாறையின் கனத்தில் அவன் நசுங்கிவிடுவான். ஏனெனில் தனி உணர்வுகள் இன்றிப் பொது உணர்வுகள் என்று இருக்க முடியாது.ரசூல் கம்ஸதோவ்

மௌனங்களின் நிழற்குடை வெளியீட்டு விழா

அன்பு நண்பர்களே!
எனது நான்காவது கவிதை நூலான 'மௌனங்களின் நிழற்குடை'
வெளியீட்டு விழா அழைப்பு கீழே இணைதுள்ளேன்...
வாய்ப்புள்ள அன்பர்கள் அவசியம் வருக.