உண்மையான கவிஞன் ஒருவன் ஒரு தனி உணர்வை ஆழமாக வெளிப்படுத்துவதில் வெற்றியடைந்துவிட்டால், விளக்க முடியாத வகையில், அது எல்லா மனிதர்களுக்கும் உரிய பொது உணர்வாகிவிடுகிறது. ஆனால் எல்லா மனிதர்களுக்கும் உரிய உணர்வுகளை ஒரு கவிஞன் வெளிப்படுத்த முனைந்தால், அவனால் தூக்க முடியாத அந்தப் பாறையின் கனத்தில் அவன் நசுங்கிவிடுவான். ஏனெனில் தனி உணர்வுகள் இன்றிப் பொது உணர்வுகள் என்று இருக்க முடியாது.ரசூல் கம்ஸதோவ்

அவ்வளவு தான்

அவ்வளவு தான்

வகை வகையாக சமைத்து வைக்கப்பட்ட
ருசியான உணவுகள்
நாம்.

எங்கிருந்தாலும்
சுவைத்துண்ணப்படவுள்ள தீனியன்றி
வேறெதுவாகவும் மாறமுடியாது
நம்மால்.

தீராத பசியோடு
தின்று தீர்க்கவென்று
அலைந்து திரிகிறது
காலம்.